بازکاوی واژه طاقة در آیه صوم
32 بازدید
محل نشر: دو فصلنامه علمی پژوهشی آموزه های قرآنی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره16، 1391
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بازکاوی واژه طاقة در آیه صوم